09013279181
امیر صفر پور

پل های ارتباطی

امیر صفرپور

عضو تیم تحریریه

مهارت ها

Wordpress 70
woocommerce 80
Elementor 60
Writing ۹۰
C# 100
English language 70