گیتی جعفری

پل های ارتباطی

گیتی جعفری

مهارت ها

English language 100
Wordpress 60
Social media 60
Writing 100