حسین درخشان

پل های ارتباطی

حسین درخشان

مدیر مجموعه دکترگرافیک

مهارت ها

English language 90
SEO 100
digital marketing 100
html & css 100
Adobe photoshop 100
Adobe after effects 100
Figma 90