سینا سیفی

پل های ارتباطی

سینا سیفی

مدیر تیم برنامه نویسی

مهارت ها

Wordpress 100
Elementor 70
woocommerce 80
WordPress plugin ۱۰۰
Php 100
Laravel 80
Html 100
Css 100
Social media 60
Adobe photoshop 60